top of page

בצל ההתמכרות:

פגיעות ותקווה של מתבגרים שגדלו עם הורה מכור

מחקר שהוא סיפור אנושי

ספר שמתאר בשפה חיה סיפורי חיים של מתבגרים וצעירים שלפחות אחד מהוריהם היה מכור לסמים קשים. הספר מנתח מוטיבים שונים בחיי המתבגרים ובגדילה בצל ההתמכרות של ההורה. המחקר הבחין בין שתי קבוצות של מתבגרים: כאלו שהפכו למכורים בעצמם וכאלו שלא נפלו להתמכרות. המחקר ניסה להבין מה מייחד משתתפים בכל קבוצה, כדי להציע מודל התפתחות של מתבגרים בצל ההתמכרות.

בצל ההתמכרות: פגיעות ותקווה של מתבגרים שגדלו עם הורה מכור מחקר שהוא סיפור אנושי
bottom of page