top of page

סתם אדם, רגיל מאוד

קובץ של סיפורים קצרים, מקוריים, בסגנון של חזיונות או חלומות המבטאים הלכי נפש של חיפוש רוחני, לבטים וגם התגברות עליהם ופסיעה בדרך הרוח. סיפורי מסע המשלבים בין מציאות ודמיון וכולם מבטאים את הכמיהה אל מה שעומד מעבר למציאות הנגלית.

סתם אדם, רגיל מאוד, נתי רונל, ספר
bottom of page