top of page

ספרות יפה - חסד המלים

שניים - גילה - מרץ 20.jpeg

סיפורים קצרים, משלים, קטעי שירה, הגיגים ואחרים שכולם מכוונים אל החסד האחד ומבטאים את הכמיהה הפשוטה - לחיות ולהיות חסד, בחסד.

יפו, יפה בימים / נתי רונאל

קובץ סיפורים וקטעי הגות בצורת שירה, שרובם מתרחשים ביפו, בין חלום למציאות שחולמת את עצמה. חלקם, עלו בדמיוני היפואי, שלקח את עובדות היום להן הייתי עד והפך אותן לסיפור או הגות. חלקם האחר מבוסס על עובדות דמיון בלבד. אין הבדל מהותי בין השניים.

bottom of page