top of page

ספרים באנגלית

קרימינולוגיה חיובית

קרימינולוגיה גלובלית

זרמים בוויקטימולוגיה

Positive Criminology. Natti Ronel & Dana Segev (eds.). London & New York: Routledge. (2015).

 

אסופת מאמרים שנכתבו בחלקם על ידי קרימינולוגים בכירים בעולם ובארץ, מובילים בתחומם. כל המאמרים נסובים סביב הרעיון המקורי שהציע נתי: קרימינולוגיה חיובית וויקטימולוגיה חיובית. זוהי השקפה חדשה על הקרימינולוגיה (והוויקטימולוגיה) המחפשת את הסיכוי שבתוך הסיכון, את התקווה שבתוך הכאב ואת הצמיחה על אף המצוקה והמועקה. מחברי המאמרים חברו לאתגר המיוחד וכתבו מאמרים מרתקים ומחדשים בנושא זה.

Global Criminology: Crime and Victimization in a Globalized Era. K. Jaishankar & Natti Ronel (eds.).Boca Raton, FL, USA: CRC Press. (2013).

 

אסופת מאמרים אקדמיים שנכתבו על ידי חוקרים מרחבי העולם, בעיקר מדרום אסיה ומזרחה, שעניינם הוא נושאים שונים בקרימינולוגיה גלובלית.

Trends & Issues in Victimology. Natti Ronel, K. Jaishankar & Moshe Bensimon (eds.). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (2008).

 

אסופת מאמרים אקדמיים שנכתבו על ידי קרימינולוגים בעיקר מהארץ וגם מהעולם, שעניינם הוא היבטים שונים של וויקטימולוגיה – תורת הקורבנות (נפגעים).

ספרים באנגלית, קרימינולוגיה חיובית
ספרים באנגלית, קרימינולוגיה גלובלית
ספרים באנגלית, זרמים בוויקטימולוגיה
bottom of page